23 listopada 2017
o. prof. dr hab. Adam Sikora OFM

Data dodania: 2009-02-27 / Data modyfikacji: 2014-10-26

O. DR ADAM RYSZARD SIKORA OFM

ur. 02.10.1955
Życiorys naukowy
a) Świadectwo maturalne 1975
b) Studia w Seminarium Duchownym Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Braci Mniejszych prow. Wniebowzięcia N.M.P. w Katowicach Panewnikach lata 1976 - 1982
c) Studia specjalistyczne Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie - lata 1983 - 1988;Pontificium Institutum Biblicum de Urbe – Roma lata 1989 - 1993; Harvard Divinity School in Boston (USA) 1993
tytuł naukowy magister teologii, rok 1985
tytuł naukowy licencjusz teologii, rok 1985
tytuł naukowy doktor teologii biblijnej, rok 1988
tytuł naukowy licencjusz nauk biblijnych, rok 1993
d) Temat pracy licencjackiej (magisterskiej)APXH w Pismach Janowych
e) Temat pracy doktorskiej APXH w Nowym Testa­mencie
f) Temat pracy licencjackiej z nauk biblijnych Strutturazione ecclesiale nelle Lettere di Sant'Ignacio d'Antio­chia e nell'Apocalisse

Działalność naukowo-dydaktyczna
Wykłady
Wstęp do Pisma Świętego z elementami wiedzy o środowisku biblijnym, Teologia biblijna (teologia kapłaństwa według Hbr), Języki biblijne (Lingua Graeca), Konwersatorium monograficzne z Pisma Świętego (Figury symboliczne w Księdze Apokalipsy), Wykład monograficzny z teologii biblijnej, Historia biblijna (okres międzytestamentalny), Wykład monograficzny Nowotestamentalne teksty pasyjne, Teologia NT – Ewangelie
synoptyczne, Pisma Janowe, Dzieje Apostolskie, Listy Pawłowe, Konwersatorium monograficzne Przekłady Pisma św. na język polski
w Wyższe Seminarium Duchowne p.w. bł. Jana Dunsa Szkota Zakonu Braci Mniejszych prow. św. Franciszka z Asyżu we Wronkach
od roku 1993-
w Instytut Nauk Biblijnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie
od roku 1994 - 1997
w Wydział Teologiczny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
od roku 1998-
w Zarząd Stowarzyszenia Biblistów Polskich
od roku 2008-

Publikacje
BIBLIOGRAFIA NAUKOWA O. ADAMA R. SIKORY OFM
Bibliografia naukowa

I.    Przekłady ksiąg biblijnych

1.    Ewanielëjô wedle swiâtégò Marka (tłum. z języka greckiego na język kaszubski), Gdańsk: Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 2001.

2.    Pierwszy List do Koryntian (tłum.), w:  Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2005.

3.    Drugi List do Koryntian (tłum.), w:  Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2005.

4.    List do Efezjan (tłum.), w:  Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2005.

5.    List do Kolosan (tłum.), w:  Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa: Edycja św. Pawła 2005.

6.    Ewanielëjô wedle swiâtégò Jana (tłum. z języka greckiego na język kaszubski), Gdańsk: Oficyna Czec 2007.

7.    Ewanieliô wedle swiâtégò Mateùsza (tłum. z języka greckiego na język kaszubski), Gdańsk: Oficyna Czec 2009.

8.    Ewanieliô wedle swiâtégò Łukôsza (tłum. z języka greckiego na język kaszubski), Kartuzy: Oficyna Czec 2010.


II.    Książki

9.    Biblia podstawą jedności, red. A.R. Sikora, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1996.

10.    Koronacja Obrazu Matki Bożej Wejherowskiej, Wejherowo: Wydawnictwo „MS” 2000.

11.    Ewangelia według św. Jana na kaszubski tłumaczona. Przekłady z języków niebiblijnych a przekład z języka greckiego, Poznań: WT UAM 2006.

12.    Biblia Kaszubska. Verba Sacra w Wejherowie 2004-2008, Wejherowo 2008.

13.    Teksty biblijne w najstarszych zabytkach piśmiennictwa kaszubskiego (XVI-XVIII w.),  Poznań: Wydawnictwo WT UAM: 2009.

14.    „Wpoczątku bylo Slowo...”. Najstarsze kaszubskie teksty biblijne, Gdańsk: Wydawnictwo Czec 2010.

III.    Artykuły

15.    Antycypacja dualizmu eschatologicznego czasu Jezusa i Kościoła, w: Z zagadnień dobra i zła w Biblii, red. J. Flis, Lublin 1990, 123-131.

16.    Rodzina w nowotestamentalnych "tablicach domowych", w: Biblia o rodzinie, red. G. Witaszek, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1995, 47-67.

17.    Teksty biblijne w Pismach św. Klary, w: Święta Klara  z Asyżu. W 800-lecie urodzin, red. S.C. Napiórkowski, W. Koc, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 1995, 168-183.

18.    Miejsce realizacji kapłaństwa chrześcijan według Apokalipsy św. Jana, RT XLIII (1996), z. 1, 141-164. (Księga pamiątkowa poświęcona ks. biskupowi prof. dr. hab. J. Szladze).

19.    La struttura della Chiesa nell`Apocalisse di s. Giovanni, „Studia Franciszkańskie” 7 (1996), 178-202.

20.    Tunika Jezusa - symbol jedności Kościoła?, w: Biblia podstawą jedności, red. A.R. Sikora, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1996, 131-140.

21.    Zagrożenia jedności w siedmiu Kościołach Apokalipsy, w: Biblia podstawą jedności, red. A.R. Sikora, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1996, 141-158.

22.    Demografia starożytnego Izraela, w: Życie społeczne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1997, 149-158.

23.    Kategorie wolnych obywateli Izraela, w: Życie społeczne w Biblii, red. G. Witaszek, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1997, 249-267.

24.    APXH w Apokalipsie św. Jana, w: W posłudze Słowa Pańskiego (Księga pamiątkowa poświęcona ks. prof. dr. hab. J. Kudasiewiczowi), red. S. Bielecki, H. Ordon, H. Witczyk, Kielce: Jedność 1997, 319-328.

25.    Kościół jako Ciało Chrystusa, RT XLIV (1997), z. 1, 129-138.

26.    Teksty biblijne w Pismach św. Antoniego z Padwy, „Studia Franciszkańskie” 8, (1997), 105-116.

27.    Franciszkańskie odkrycia archeologiczne w miejscu zwanym "Dominus Flevit", „Studia Franciszkańskie” 8 (1997), 117-125.

28.    Pismo św. w liturgii chrześcijańskiej, CollTheol, 67 (1997) nr 1, 79-89.

29.    Gest "łamania chleba" w Nowym Testamencie, w: Biblia o Eucharystii, red. S. Szymik, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1997, 111-126.

30.    "...będę z nim wieczerzał, a on ze Mną" (Ap 3, 20), w: Biblia o Eucharystii, red. S. Szymik, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1997, 199-214.

31.    Pismo św. w liturgii chrześcijańskiej, CollTheol, 67 (1997) nr 1, 79-89.

32.    Cierpienie i śmierć osoby konsekrowanej w świetle Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II „Vita consecrata”, w: Vita consecrata. Tekst i komentarz, red. A.J. Nowak, Lublin:  Redakcja Wydawnictw KUL 1998, 461-475.

33.    „...odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości” (Ap 2, 4), RT XLV (1998), z. 1, 167-179.

34.    (rec.), Ateismo e Bibbia. Atti del XIII Convegno Biblico Italiano Francescano (Verona 23-28 settemmbre 1985), w:  Collectio Assisiensis 15, Assisi 1988 ss. 368. [rec.] „Studia Franciszkańskie” 9 (1998), 408-411.

35.    Rytuał składania ofiar w Starym Testamencie, w: Życie religijne w Biblii red. G. Witaszek, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1999, 193-203.

36.    Kapłaństwo po niewoli babilońskiej, w: Życie religijne w Biblii,  red. G. Witaszek, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1999, 181-190.

37.    Pismo Święte w liturgii chrześcijańskiej, w: Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzami biblistów polskich, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa: Vocatio 1999, 245-255.

38.    Biblijne podstawy kultu maryjnego, w: Kult Matki Bożej na Kaszubach i Pomorzu, red.  G. Kustusz, B. Soiński, Wejherowo: Urząd Miasta Wejherowa i Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów 1999, 31-44.

39.    Komentarz teologiczny, w: Apokalipsa św. Jana, Poznań: Biuro Organizacyjne Verba Sacra 2000, 3-5.

40.    Diaqh,kh w Apokalipsie św. Jana, w: Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa poświęcona o. prof. dr. hab. H. Langkammerowi OFM, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 2000, 385-392.

41.    Kamień z Palermo, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2000,  479.

42.    Jerozolima w Apokalipsie św. Jana, w: Jerozolima, red. Z. Małecki,  Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2001, 55-67.

43.    Ewanielëjô wedle swiãtégô Marka. Pierwsze tłumaczenie Ewangelii z greki na kaszubski, „Studia Franciszkańskie” 12 (2002), 131-140.

44.    Komentarz teologiczny i przekład z języka greckiego na kaszubski Mt 1-2; Łk 1-2, w: Biblia kaszubska, Poznań: Biuro Organizacyjne Verba Sacra 2003, 4-10; 15-30.

45.    Pierszô Kaszëbskô Pasja, Słowa Ewanielii pg Sw. Marka, tłumaczenie z greki A. R. Sikora, muzyka T. Fopke, Gdynia: Region 2003.

46.    Motywy Pieśni nad Pieśniami w Pismach św. Klary z Asyżu, w: „Zajaśniała w życiu, promieniuje po śmierci. Św. Klara – zwierciadło franciszkanizmu, Kraków: Ośrodek Studiów Franciszkańskich 2004, 47-58.

47.    Przekłady Biblii na język kaszubski, „Biblia i ekumenizm” 1 (2004), 61-76.

48.    Apokalipsa – przestrogą przed budowaniem świata bez Boga, Questiones Selectae 18 (2004), 5-15.

49.    Kaszubskie przekłady Pisma Świętego, RBL 4 (2004), 301-303.

50.    Komentarz teologiczny, w: Biblia kaszubska. Najstarsze kaszubskie teksty biblijne, Wejherowo: Urząd Miejski w Wejherowie 2005.

51.    Dawne i współczesne przekłady Biblii na język kaszubski, w: Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich, red. W. Chrostowski, Warszawa: Stowarzyszenie Biblistów Polskich 2005, 219-244.

52.    Teksty biblijne w Śpiewniku Szymona Krofeja z 1586 roku. Najstarsze fragmenty Pisma Świętego po kaszubsku?, „Studia Franciszkańskie” 15  (2005), 115-124.

53.    Teksty Starego Testamentu w Katechizmie Michała Pontanusa z 1643 roku (cz. I), „Studia Franciszkańskie” 15 (2005), 125-141.

54.    Światło Nowego Jeruzalem, w: Lumen Christi tantum in Ecclesia, red. T. Paszkowska, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 2005, 573-582.

55.    Najstarsze teksty z Ewangelii według św. Jana po kaszubsku, w: Deus meus et omnia, Księga pamiątkowa ku czci o. prof. H. Langkammera, red. M. S. Wróbel, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005, 409-417.

56.    „Modlitwa Pańska” i Psalmy w najstarszych drukowanych tekstach po kaszubsku, „Biblia i ekumenizm” 2 (2005), 85-103.

57.    Komentarz teologiczny, w: Biblia kaszubska. Przypowieści ewangeliczne, Wejherowo: Urząd Miejski w Wejherowie  2006, 4 –7.

58.    Teksty Nowego Testamentu w Katechizmie Michała Pontanusa z 1643 roku (cz. II), „Studia Franciszkańskie” 16 (2006), 57-75.

59.    Motywy pasyjne w prologu do epistolarnej części Apokalipsy św. Jana (1, 48), w: „Bóg jest miłością” (1J 4, 16)”. Studia dla księdza Profesora Józefa Kudasiewicza w 80. rocznicę urodzin, red. W. Chrostowski, Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio” 2006, 365-378.

60.    Manna, w: Encyklopedia Katolicka, t. 11,  Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2007, k. 1167-1169.

61.    Komentarz teologiczny, w: Biblia kaszubska. Ewangelia według św. Marka, Wejherowo: Urząd Miejski w Wejherowie 2007, 4-7.

62.    Ewangelia według św. Marka (fragmenty przekład z greki na kaszubski), w: Biblia kaszubska. Ewangelia według św. Marka, Wejherowo: Urząd Miejski w Wejherowie 2007, 13-29.

63.    Komentarz teologiczny, w: Biblia kaszubska. Ewangelia według św. Jana, Wejherowo: Urząd Miejski w Wejherowie 2008, 4-7.

64.    Ewangelia według św. Jana (fragmenty przekład z greki na kaszubski), w: Biblia kaszubska. Ewangelia według św. Jana, Wejherowo: Urząd Miejski w Wejherowie 2008, 13-29.

65.    Franciszkański wkład w archeologię biblijną na przykładzie wykopalisk w Kafarnaum, „Studia Franciszkańskie”18 (2008), 137-152.

66.    Trzy wymiary „Słowa Bożego” gwarantujące tożsamość Kościoła (1 J 1,10; 2,5.7.2,14), „Verbum Vitae” 13 (2008), 179-196.

67.    Prace budowlane i renowacyjno-konserwatorskie na Kalwarii Wejherowskiej w zapisach Kroniki franciszkanów w Wejherowie. Część 1. Czasy tzw. Polski Ludowej (1946-1989), Część 2. Od transformacji ustrojowej w roku 1989 do roku 2005, w: „Kalwaria Wejherowska. Żywy pomnik kultury barokowej na Pomorzu”, red. Krystyna Krawiec-Złotkowska, Wejherowo: Urząd Miejski w Wejherowie i Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku 2008, 147-163.

68.    The Oldest Translations of Biblical Texts into Kashubian, „Poznańskie Studia Teologiczne” 22 (2008), 55-65.

69.    Zamyślenia nad Księgą Jonasza, „Katecheta” 9 (2008), 43-47.

70.    Komentarz teologiczny, w: Biblia kaszubska. Ewangelia według św. Mateusza, Wejherowo: Urząd Miejski w Wejherowie 2009, 4-7.

71.    Ewangelia według św. Mateusza. Ewangelia o Królestwie Bożym (fragmenty przekład z greki na kaszubski), w: Biblia kaszubska. Ewangelia według św. Mateusza, Wejherowo: Urząd Miejski w Wejherowie 2009, 11-31.

72.    „Widzenie” Boga w Listach św. Jana, „Verbum Vitae” 16 (2009), 183-198.

73.    Duchowy wizerunek "ucznia, którego Jezus miłował", w: Studium Franciscanum in caritate facere, red. F. T. Janka, Poznań: Redakcja Wydawnictw WT UAM 2009, 11- 22.

74.    Przekłady Pisma Świętego na kaszubski, w: Studium Franciscanum in caritate facere, red. F. T. Janka, Poznań: Redakcja Wydawnictw WT UAM 2009, 35-60.

75.    Kalwaria Wejherowska w latach 1946-1989 w zapisach kronikarskich franciszkanów w Wejherowie, „Studia Franciszkańskie” 9 (2009), 313-334.

76.     Historia przekładów Biblii na kaszubski w zarysie,  „Scripturae Lumen” 1 (2009), 647-668.

77.     Edycje Verba Sacra w Poznaniu i Wejherowie,  „Scripturae Lumen” 1 (2009), 727-728.

78.     „Była światłość prawdziwa” (J 1, 9a). Jezus jako światłość w Prologu czwartej Ewangelii, „Poznańskie Studia Teologiczne” (2009), 77-88.

79.     Nain, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 13,  Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2009, k. 668-669.

80.    Natanael, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 13,  Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2009, k. 791-79.

81.    Nazaret, w: Encyklopedia Katolicka, red. E. Gigilewicz, t. 13,  Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2009, k. 861-863.

82.    Komentarz teologiczny, w: Biblia kaszubska. Ewangelia według św. Łukasza, Wejherowo: Urząd Miejski w Wejherowie 2010, 4-7.

83.    Ewangelia według św. Łukasza (fragmenty przekład z greki na kaszubski), w: Biblia kaszubska. Ewangelia według św. Łukasza, Wejherowo: Urząd Miejski w Wejherowie 2010, 9-24.Franciszkanie
Poleć stronę franciszkanie.net
Poleć naszą witrynę swoim znajomym


Franciszkanie
Polecamy
Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące
FRANCISZKAŃSKA BURSA DLA MŁODZIEŻY MĘSKIEJ - OLSZTYN
Instytut Świecki Misjonarek Królewskości Chrystusa
Liceum Franciszkańskie w Toruniu
1% podatku na szkoły franciszkańskie

Tapety na pulpit
Franciszkanie
Refleksje

Byle byś tylko podczas [...] studium nie gasił ducha modlitwy i pobożności.

Franciszkanie